REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 • 1  Postanowienia ogólne

1.1  Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym: www.ratownictwogorskie.pl, zwanego dalej „Sklepem”.

1.2  Właścicielem sklepu internetowego jest AZER, ul. Dyrekcyjna 35/50, 50-528 Wrocław.

1.3  Każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, ale której zdolność prawna została przyznana ustawą, zainteresowana korzystaniem ze Sklepu, dokonując rejestracji w Sklepie lub składając zamówienie staje się jego Klientem i oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem Sklepu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

1.4  Ceny podawane przez Sprzedającego są określone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy nie jest doliczany do elektronicznego wydania kwartalnika.

1.5  Sprzedający jest zobowiązany dostarczać produkt wolny od wad.

 

 • 2  Składanie zamówień

2.1  Warunkiem dokonania zakupu Produktu jest wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu.

2.2  Klient jest zobowiązany wypełnić formularz zamówienia w sposób kompletny i poprawny, podając dane zgodne ze stanem faktycznym.

2.3  Zamówienia można składać całodobowo.

2.4  Sklep informuje Klienta o otrzymaniu zamówienia przesyłając na adres poczty elektronicznej Klienta stosowne potwierdzenie.

2.5  Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.

2.4  Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

 • 3  Zmiana lub anulowanie zamówienia

Zmiana lub anulowanie zamówienia możliwe są do chwili wysłania zamówienia. Wprowadzenie zmian w zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt za pomocą formularza kontaktowego lub adresu email: sklep@ratownictwogorskie.pl

 • 4 Płatności i realizacja zamówień

W Sklepie honorowane są następujące formy płatności:

4.1. Karta płatnicza/przelew internetowy – zapłata realizowana jest za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24 lub PayPal w czasie rzeczywistym; zamówienie jest realizowane po odnotowaniu wpływu wartości zamówienia na konto Sklepu w systemie Przelewy24 lub PayPal.

4.2. Przelew bankowy – zapłata następuje poprzez złożenie przez Klienta przelewu wartości zamówienia na konto bankowe Sklepu podane po złożeniu zamówienia.

Faktura VAT jest wystawiana na życzenie Klienta, w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania płatności. Klient zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • 5  Czas dostawy wersji drukowanej kwartalnika RATOWNICTWO GÓRSKIE

Zamówienia realizowane są w terminie od 1 do 7 dni roboczych. Wysyłki realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 • 6 Koszt dostawy

Koszt wysyłki 1 egzemplarza wersji drukowanej kwartalnika RATOWNICTWO GÓRSKIE listem priorytetowym:

 • na terenie Polski  –   3,80 PLN brutto
 • poza teren Polski – 14,70 PLN brutto
 • 7 Reklamacje

7.1   Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres Klienta, numer zamówienia, datę złożenia zamówienia, przedmiot zamówienia, przyczynę reklamacji oraz dane kontaktowe Klienta, jak również potwierdzenie zakupu reklamowanego Produktu (np. faktura VAT, potwierdzenie przelewu).

7.2  Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

7.3  W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Firma wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy, lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany Produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 • 8   Prawo odstąpienia od umowy

Na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczenie periodyków lub czasopism.

9.1  Wszystkie zdjęcia ich opisy oraz inne materiały wizualne lub tekstowe, zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są własnością właściciela sklepu.

9.2  Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie materiałów określonych w ust. 1 powyżej bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody właściciela sklepu.

 • 10 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

10.1  Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu jest właściciel sklepu.

10.2  Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez właściciela sklepu w celu realizacji złożonego zamówienia.

10.3  Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie, oraz w celach promocyjnych i marketingowych.

10.4  Każdy rejestrujący się lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informacji związanych z przebiegiem realizacji zamówień, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie itp.
Inne informacje dotyczące działania Sklepu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Sklepu, o promocjach Sklepu lub promujących produkty partnerów Sklepu przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

10.5  Właściciel sklepu informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie. Zgromadzone dane podlegają ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10.6  Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie na adres Administratora danych sklepu podpisanego wniosku.

10.7  Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://ratownictwogorskie.pl/polityka-prywatnosci/

 • 11 Postanowienia końcowe

11.1  Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

11.2  W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach oraz dacie, od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Sklepu na co najmniej 7 dni przed tą datą.

11.3  Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu. Klient dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie ze Sklepu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Klient może zrezygnować z korzystania ze Sklepu i żądać usunięcia założonego w sklepie konta Klienta.

11.4  W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

11.5  Właściciel Sklepu zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej Sklepu – w związku konserwacją, przebudową lub modernizacją sklepu. Ponadto w przypadku przerw technicznych Sklep zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie internetowej Sklepu z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony. Sklep podejmuje starania, aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby były jak najmniej uciążliwe dla jego Klientów.

11.6  Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla klienta w zakładce regulamin (https://ratownictwogorskie.pl/regulamin/).

11.7  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów jest prawo polskie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.09.2017 r.