REGULAMIN OGÓLNY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO RATOWNICTWOGORSKIE.PL („Regulamin”)

§1 Postanowienia wstępne

 1. Wydawcą serwisu internetowego ratownictwogorskie.pl („Serwis”) jest AZER Jan Górniak, ul. Dyrekcyjna 35/50, 50-528 Wrocław, NIP 5482361146, REGON 364631572,  (dalej „AZER”). Serwis umieszczony jest w domenie ratownictwogorskie.pl pod adresem URL: https://www.ratownictwogorskie.pl.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:
  1. połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe);
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML);
  3. oprogramowanie umożliwiające czytanie plików PDF, mp3, flash.d) minimalna szerokość ekranu , do jakiego dopasowuje się strona bez utraty funkcjonalności wynosi 300 px.
 3. Korzystanie z Serwisu wymaga przestrzegania postanowień właściwych regulaminów. Warunki umieszczania komentarzy na blogach udostępnianych w Serwisie określa „Regulamin blogu”. Warunki korzystania z sklepu internetowego w Serwisie określa „Regulamin sklepu internetowego”.
 4. Usługi udostępniane w Serwisie mogą mieć charakter nieodpłatny lub odpłatny. Nadto korzystanie z konkretnych usług udostępnionych w Serwisie może wymagać rejestracji użytkownika.
 5. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204).  Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników Serwisu są zawarte w informacji pn. „Polityka Prywatności”.

§2 Serwis (zawartość)

 1. Celem Serwisu jest umożliwienie użytkownikom sieci Internet dostępu do materiałów rozpowszechnianych w Serwisie, w tym również materiałów ukazujących się w wydaniach drukowanych wydawnictwa AZER oraz dostępu do innych usług świadczonych elektronicznie, a w szczególności blogów i archiwum.W ramach Serwisu udostępniane są między innymi:
  1. drukowane wydanie magazynu Ratownictwo Górskie, wpisanego do rejestru prasy pod numerem PR 3788, sprowadzone do postaci elektronicznej;
  2. blogi i komentarze do blogów – treści w nich zawarte są elementem odrębnym od wyżej wymienionego tytułu prasowego i nie podlegają redagowaniu przez redakcje. Są odzwierciedleniem poglądów ich autorów i autorów komentarzy. AZER, jako wydawca, ani redakcja tytułu prasowego Ratownictwo Górskie nie kontrolują tych treści przed ich udostępnieniem w tej części Serwisu, nie ponoszą odpowiedzialności za tą treść, ani nie decydują o ich udostępnieniu;
  3. ogłoszenia i reklamy – zamieszczane na zlecenie osób trzecich treści nie pochodzące od redakcji.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu należą do AZER, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, grafiki, zdjęć, oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) do AZER lub do podmiotów, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez AZER w Serwisie.
 3. Serwis w całości jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r.  (Dz. U. z  2001 nr 128 poz. 1402); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503).
 4. Korzystanie przez użytkowników z Serwisu oraz z materiałów rozpowszechnianych w Serwisie możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.
 5. Każde inne wykorzystanie Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości bez pisemnej zgody AZER lub bez pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości. Bezprawne korzystanie z Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości będzie sankcjonowane na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego.
 6. Informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z konkretnych materiałów prawem chronionych zamieszczonych w Serwisie można uzyskać kierując zapytania na adres e-mail: kontakt@azer.pl
 7. Użytkownicy mogą zamieszczać na swoich stronach internetowych linki prowadzące do materiałów zamieszczanych w Serwisie, pod warunkiem że takie strony zawierają treści zgodne z prawem, czyli nie naruszają przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i dóbr prawem chronionych osób trzecich.
 8. Ogłoszenia i reklamy, o których mowa w pkt II.1.3, są co do zasady kontrolowane przez AZER przed ich udostępnieniem w Serwisie, co do ich zgodności z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami i innymi wymaganiami określonymi szczegółowo w „Warunkach publikacji reklam w serwisie ratownictwogorskie.pl. Niektóre spośród nich mogą być jednak wyświetlone na ekranie użytkownika przez podmioty trzecie, poza kontrolą AZER. AZER dokłada wszelkich starań, aby reklamy sprzeczne z „Warunkach publikacji reklam w serwisie www.ratownictwogorskie.pl” nie mogły być udostępnione na ekranie użytkownika Serwisu. W wypadku stwierdzenia przez użytkownika, że reklama wyświetlająca się w czasie korzystania z Serwisu jest sprzeczna z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, użytkownik może zgłosić fakt takiego naruszenia pod adresem: kontakt@azer.pl załączając plik ze zrzutem ekranu.

§3 Postanowienia końcowe

 1. AZER dołoży wszelkich starań w zakresie  prawidłowego funkcjonowania Serwisu i poszczególnych usług dostępnych w Serwisie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub dostępnych w nim usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od AZER.
 2. AZER nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty, powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku użycia treści zawartych na tej stronie.
 3. Strona ratownictwogorskie.pl zawiera linki do innych stron internetowych, za które nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu zamieszczanych tam informacji i treści.
 4. AZER zastrzega sobie czasowe wyłączanie Serwisu w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Serwisu.
 5. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane na adres e-mail: kontakt@azer.pl i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację – imię nazwisko lub nazwa (dla podmiotów instytucjonalnych),; przedmiot reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez AZER w ciągu 40 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji (zawierającej dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym).
 6. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane administratorowi na adres e-mail: kontakt@azer.pl.
 7. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie Serwisu tj. od dnia 20.09.2017 r.
 8. AZER zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili ich udostępnienia w Regulaminie na stronie Serwisu.