REKLAMA

REKLAMA

Wszystkim Zainteresowanym umieszczeniem reklamy w kwartalniku RATOWNICTWO GORSKIE lub na stronie internetowej www.ratownictwogorskie.pl podajemy poniżej nasze Zasady Publikacji Reklam oraz aktualne cenniki. Pytania dotyczące oferty reklamowej prosimy kierować na adres: reklama@ratownictwogorskie.pl

Zasady Publikacji Reklam w kwartalniku Ratownictwo Górskie oraz na stronie internetowej www.ratownictwogorskie.pl

Definicje

 • Wydawca – firma anaviento-consulting&management, ul. Chmielna 2 lok.31, 00-020 Warszawa (VAT)NIP: PL 7010408278 , REGON: 147043797
 • Zleceniodawca –  osoba  fizyczna  lub  osoba  prawna  zamawiająca  publikację  reklamy, w kwartalniku lub należącej do Wydawcy stronie internetowej Ratownictwo Górskie.  Zleceniodawcą jest również agencja lub inny pośrednik reklamowy działający w imieniu własnym, lecz na rachunek swoich klientów.
 • Czasopismo – kwartalnik Ratownictwo Górskie wydawany przez Wydawcę.
 • Strona internetowa – ratownictwogorskie.pl prowadzona przez Wydawcę.
 • Reklama – odpłatna forma prezentacji Zleceniodawcy lub oferty Zleceniodawcy, której rozmiar jest określony liczbą standardowych, przyjętych przez Wydawnictwo jednostek powierzchni (m.in. reklamy całostronicowe, modułowe, ) zamieszczana drukiem w Czasopiśmie bądź na Stronie internetowej.
 1. Podstawą  do   zamieszczenia   reklam w kwartalniku, lub na stronie internetowej Ratownictwo Górskie jest pisemne zamówienie przesłane pocztą elektroniczną na adres reklama@ratownictwogorskie.pl  . Zamówienie powinno zawierać informacje dotyczące rodzaju reklamy, jej powierzchni, terminu realizacji i warunków płatności oraz cen wskazanych w cenniku.
 2. Wydawca zastrzega   sobie   prawo   odmowy   zamieszczenia   reklam, jeżeli ich publikacja byłaby sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, lub naruszałaby normy etyczne.
 3. Wydawca ma także prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeżeli:
  a. jej treść lub forma jest sprzeczna z charakterem czasopisma,
  b. może stanowić konkurencję dla działalności prowadzonej przez Wydawcę,
  c. mogłaby narazić Wydawcę na odpowiedzialność.
 4. Wydawca zastrzega sobie również prawo odmowy przyjęcia zamieszczenia reklam bez podania przyczyny i  bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.
 5. Jeżeli materiały  dostarczone  Wydawcy mają  być  zwrócone  Zleceniodawcy,  należy powiadomić o tym pisemnie, najpóźniej w dniu dostarczenia materiałów.
 6. Wydawca ma  prawo  odmowy  przyjęcia  realizacji  zadania, jeśli  nadesłane materiały nie   nadają się do reprodukcji z powodu złej jakości lub nie odpowiadają parametrom technicznym warunkującym druk czasopisma.
 7. Zleceniodawca składając zamówienie na umieszczenie reklamy oświadcza jednocześnie, że przysługują mu prawa autorskie, pokrewne, wynalazcze i inne, do posługiwania się znakami towarowymi, wizerunkami i zdjęciami użytymi w materiałach przeznaczonych do publikacji. W przypadku niezgodności powyższych oświadczeń ze stanem rzeczywistym, wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Zleceniodawca.

Warunki zamieszczania reklam

 1. Emisja reklamy dokonywana jest wyłącznie na podstawie pisemnego zamówienia przesłanego pocztą elektroniczną na adres reklama@ratownictwogorskie.pl
 2. Terminy dostarczenia reklam przeznaczonych do umieszczenia w kwartalniku oraz reklam przewidzianych do emisji na stronie internetowej  – po korespondencyjnym uzgodnieniu dat ze Zleceniodawcą.
 3. Wszelkie zmiany w treści reklamy przeznaczonej do druku – podane wyłącznie na piśmie – mogą być dokonane nie później niż do dnia 15. miesiąca poprzedzającego miesiąc datowania ukazującego się numeru.
 4. Materiały reklamowe przyjmowane są w formie elektronicznej i plikach: JPEG, PDF, EPS,TIFF 300–600 dpi.
 5. Wydawca nie  odpowiada  za  opóźnienie  publikacji  lub  wady  druku  spowodowane niewłaściwą treścią lub jakością materiałów reklamowych.
 6. Ewentualne reklamacje przyjmowane są w ciągu 15 dni od daty ukazania się reklamy.
 7. Wycofanie zlecenia w terminie 30 dni i krótszym przed ukazaniem się numeru, uprawnia redakcję do obciążenia Zleceniodawcy 100% uzgodnionej wartości reklamy. W przypadku wycofania zlecenia w terminie 31–60 dni przed publikacją, Zleceniodawca ponosi koszty w wysokości 50% wartości reklamy.

Cennik i warunki płatności

 1. Formaty i  ceny  reklam  w  kwartalniku  Ratownictwo Górskie oraz na stronie internetowej ratownictwogorskie.pl, podane  są  w  załączonych cennikach. Ceny nie zawierają podatku VAT (23%).
 2. Podane w  cenniku  ceny  reklam  są  cenami minimalnymi i dotyczą zajętej powierzchni oraz materiałów gotowych do druku.
 3. Płatności za reklamę dokonywane są przelewem na konto bankowe w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury VAT.
 4. Warunki i terminy płatności w wyjątkowych przypadkach mogą być ustalane indywidualnie ze Zleceniodawcą.
 5. W przypadku opóźnienia płatności Zleceniodawca zostanie obciążony odsetkami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 6. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w pkt. 3, Wydawca ma prawo odmówić  przyjęcia  zamówienia  na  zamieszczanie  następnych  reklam  Zleceniodawcy  lub  działającej  w  jego  imieniu osoby fizycznej bądź prawnej.

Ustalenia końcowe

 1. Zamówienie na zamieszczenie reklamy w kwartalniku, lub na stronie internetowej Ratownictwo Górskie, oznacza akceptację powyższych warunków sprzedaży.
 2. Ewentualne spory wynikające z umów zawartych w oparciu o niniejsze Zasady Publikacji Reklam będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Wydawcy.
 3. Zasady Publikacji Reklam obowiązują: dla strony internetowej – od dnia 1 października 2016, dla kwartalnika – od 1 stycznia 2017.

Publikacja reklam na stronie internetowej www.ratownictwogorskie.pl – Cennik
Publikacja reklam w kwartalniku Ratownictwo Górskie – Cennik